بنظر شما تحصیل در دانشگاه پیام نور چه مزیت و معایبی دارد؟

نظرات خودتان را به گونه ای که قابل نمایش باشد برای ما بفرستین


نوجه:در ارسال نظر نیاز به ثبت نام نیست پیام خودتون را بنویسید و حروف تصویر را وارد کنید و بر روی ارسال کلیک کنید