براساس تقویم آموزشی سال تحصیلی95-96 دانشگاه پیام نور  مهلت ثبت درخواست تغییر رشته و تغییر گرایش برای نیمسال دوم95-96 دانشگاه پیام نور از 4 دی ماه آغاز و تا30 دی ماه95 ادامه خواهد داشت.


مهلت ثبت تغییر رشته و تغییر گرایش :

مهلت ثبت درخواست :4 دی ماه لغایت 30 دی ماه 95

در تقویم آموزشی نیمسال دوم95-96 دانشگاه پیام نور مهلت ثبت درخواست تغییر رشته و تغییر گرایش از 4 دی ماه لغایت 30 دی ماه 95 می باشد که دانشجویان باید به صورت حضوری درخواست کتبی در دانشگاه خود بدهند.